fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DANCARINAS TROPICAIS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van DANCARINAS TROPICAIS samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit zoals vastgelegd in een aanbieding, overeengekomen door of in opdracht van DANCARINAS TROPICAIS ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

Onder opdrachtgever wordt verstaan; degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/of musici heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan DANCARINAS TROPICAIS heeft opgedragen.

Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens de individuele artiest en musicus danwel namens een groep van artiesten en/of musici, alsmede betrokken technici die zich jegens DANCARINAS TROPICAIS tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), één en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens DANCARINAS TROPICAIS heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.

1./ Overeenkomsten met DANCARINAS TROPICAIS, wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, binden DANCARINAS TROPICAIS eerst nadat en voorzover DANCARINAS TROPICAIS deze heeft geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

2./ Opdrachtbevestiging vindt plaats na akkoord van de opdrachtgever via de email of post. De opdrachtgever dient de verdere gegevens te verstrekken aan DANCARINAS TROPICAIS per email of per post. Na de opdrachtbevestiging dient de opdrachtgever een aanbetaling te doen. De hoogte van de aanbetaling wordt per boeking apart bepaald. De aanbetaling is tevens de annuleringskosten en kunnen niet door de opdrachtgever worden teruggevorderd.

3./ De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

4./ De opdrachtgever garandeert dat er een goede en schone (kleed) accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en te zijn voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten, handgel, schoonmaakdoekjes; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en zich te bevinden binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen.

5./ De opdrachtgever draagt zorg voor een crewmaaltijd met drinken en parkeerkaarten voor de artiesten. Afhankelijk van het tijdstip; ontbijt, lunch en/of avond-maaltijd. Ingeval de opdrachtgever de crewmaaltijden, drinken en/of parkeerkaarten verzuimt, worden deze kosten achteraf in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

6./ De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium (cd/usb)geluidsinstallaties zal zijn waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. De opdrachtgever garandeert dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden, – ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding, attributen, apparatuur en andere zaken. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle artiesten en medewerkers ten alle tijde niet aangeraakt worden. De afstand van 1,5 meter dient ten alle tijden gewaarborgd worden tussen alle artiesten, medewerkers en overige aanwezigen personen op de locatie.

7./ De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparatuur, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc.

8./ Indien de accommodatie en/of de geluid- cq lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de gestelde eisen, is DANCARINAS TROPICAIS gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht het overeengekomen bedrag in haar geheel te voldoen aan DANCARINAS TROPICAIS.

9./ De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van DANCARINAS TROPICAIS geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd en dat er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden. Opdrachtnemer mag voor eigen commerciële gebruik foto’s, video’s en audio opnemen en het plaatsen op social media, eigen website en overige toebehoren.

10./ De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van apparatuurschade, ontstaan door voor, tijdens of na het concert en/of optreden, gevolgen van storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor schade aan / zoekraken van of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties of kledingstukken en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.

11./ De opdrachtgever kan een door hem gesloten overeenkomst annuleren, maar blijft verplicht het overeengekomen bedrag te betalen, ook bij bijzondere omstandigheden zoals slecht weer. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de – voor het optreden – vereiste muziek – en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de handhaving van het aantal toegestane personen op de geboekte locatie(s). Bij overtreding(en) neemt de opdrachtgever de boetes voor eigen rekening. Deze worden te plekke voldaan of later gedeclareerd. De opdrachtgever dient tevens in het bezit te zijn van een annuleringsverzekering. Indien de opdrachtgever niet in het bezit is van een annuleringsverzekering, dan houdt hij/zij er rekening mee dat alle kosten voor eigen rekening zijn voor de opdrachtgever als hij/zij annuleert.

12./ Eventuele Buma/Stemra rechten komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. De auteursrechten worden berekend over het totale overeengekomen bedrag.

12./ Bij hercontractering van de vermelde artiest(en) verplicht opdrachtgever zich dit alleen en uitsluitend via DANCARINAS TROPICAIS te doen plaatsvinden op straffe van een boete van 30% van het afgesproken bedrag; dit bedrag zal ineens zonder sommaties of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de genoemde artiest(en) via derden of voor derden met uitsluiting van DANCARINAS TROPICAIS is gecontracteerd.

14./ Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte cq van de overeenkomst. Indien voor de levering cq uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt – ook al geschiedt dit in gevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden – heeft DANCARINAS TROPICAIS het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voorzover deze niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren.

15./ DANCARINAS TROPICAIS is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

16./ Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor DANCARINAS TROPICAIS. DANCARINAS TROPICAIS is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.

17./ DANCARINAS TROPICAIS is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 dagen voor het geplande optreden, in geval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden, televisieopname of een optreden buiten de Beneluxlanden heeft. In dat geval zal de opdrachtgever van DANCARINAS TROPICAIS of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.

18./ In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: stakingen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst met het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr 136 1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag. Desondanks overmacht dient de opdrachtgever alsnog de gemaakte kosten te voldoen.

19./ DANCARINAS TROPICAIS behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om indien hij ingebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van DANCARINAS TROPICAIS niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de richtige nakoming van zijn verplichtingen.

20./ Bij vertraagde betaling – zijnde alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook, niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied – is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 11% per maand – waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het totale overeengekomen bedrag bedragen, met een minimum van € 50,- en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

21./ Indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is DANCARINAS TROPICAIS zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van DANCARINAS TROPICAIS om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

22./ Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderzins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig terug en overgaan op DANCARINAS TROPICAIS. DANCARINAS TROPICAIS is dan gerechtigd ieder eerder gebruik van werken te doen beëindigen.

23./ Klachten worden door DANCARINAS TROPICAIS slechts in behandeling genomen indien bij een constatering van de te reclameren zaken deze onverwijld door de opdrachtgever aan DANCARINAS TROPICAIS zijn gemeld en daarna onmiddellijk schriftelijk aan DANCARINAS TROPICAIS zijn bevestigd. Indien de schriftelijke klacht niet uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan DANCARINAS TROPICAIS is verstuurd, wordt DANCARINAS TROPICAIS geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan. Klachten geven geen recht tot inhouden van factuurbedragen.

24./ De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies, en aanwijzingen van opdrachtgever en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.

25./ De artiest is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede staat bevinden cq. functioneren en voldoen aan de vereiste veiligheid.

26./ De artiest verbindt zich ten minste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn in de afgesproken locatie met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen DANCARINAS TROPICAIS en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen en aan de artiest schriftelijk is bevestigd dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.

27./ De artiest verplicht zich onverwijld mededeling te doen aan DANCARINAS TROPICAIS van onverwachte en onvoorziene omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum op te treden, dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht de artiest DANCARINAS TROPICAIS telefonisch niet tijdig kunnen bereiken, dan is de artiest gehouden de opdrachtgever telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.

28./ In geval van verkoop of liquidatie van de onderneming, kennelijke staat van faillissement dan surséance van betaling van de gemachtigde van de artiest is DANCARINAS TROPICAIS niet meer gehouden aan de overeenkomst. In dit geval kan de gemachtigde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. DANCARINAS TROPICAIS is gerechtigd in overleg met de artiest een vervangende overeenkomst af te sluiten waarbij de gerechtvaardigde belangen van beide partijen de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst gewaarborgd dienen te worden.

29./ De artiest en/of gemachtigde vrijwaart DANCARINAS TROPICAIS voor schadeclaims van derden terzake van de wettelijke aansprakelijkheid voortkomende uit de prestaties van de artiesten incluis de attributen benodigd voor het optreden voor zover deze eigendom van de artiest zijn.

30./ DANCARINAS TROPICAIS respecteert de privacy van al haar opdrachtgevers, prospects, gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De gegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever, prospect of door de gebruiker van de site, zijn in beheer van DANCARINAS TROPICAIS. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd. Onze privacyverklaring vindt u op www.dancarinas.nl/privacyverklaring.

31./ Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de offerte of overeenkomst ontstaan tussen DANCARINAS TROPICAIS, opdrachtgever en/of artiest zullen worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Amsterdam. Op alle handelingen is het Nederlands recht is van toepassing.

Open chat
1
Kan ik u helpen?
Goedendag, bent u op zoek naar een brassband?
--> www.dancarinas.nl/brassband

V.a. € 799,00 en online Ideal betalen.